Stanowisko to dotyczy sytuacji, gdy postępowaniu terapeutycznemu mają być poddane osoby, które stwarzają zagrożenia życia, zdrowa lub wolności seksualnej innych osób,

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wydało taką opinię po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt przewiduje, że w przypadku rozliczenia ze świadczeniodawcami i podmiotami leczniczymi, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny płatnik nie podpisał umowy, ceną udzielonego świadczenia będzie cena ustalona na najniższym poziomie ceny przewidzianej w umowach o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej przez Fundusz lub ministra zdrowia dla danego rodzaju świadczenia.

Naczelna Rada Lekarska zwraca uwagę, że w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie ustawy z 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24) podmiot leczniczy jest wskazywany przez sąd orzekający o zastosowaniu wraz z nadzorem prewencyjnym obowiązek poddania się odpowiedniemu postępowaniu terapeutycznemu. Ustawa nie wskazuje, że mają to być wyłącznie podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami lub podmioty, które są związane umową o udzielanie świadczeń z publicznym płatnikiem.

W związku z tym wynagrodzenie tego podmiotu powinno być odpowiednie w stosunku do realnie poniesionych kosztów, w przypadku podmiotów udzielających świadczeń odpłatnie – zgodne z cennikiem.

Oprac. Magdalena Okoniewska