20 maja 2014 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 574).

Rozporządzenie określa organizację centrów powiadamiania ratunkowego oraz kryteria tworzenia ich oddziałów, sposób funkcjonowania centrów oraz realizacji przez nie zadań, ogólne procedury obsługi zgłoszeń alarmowych oraz sposób opracowywania i aktualizacji szczegółowych procedur, ogólne procedury obsługi zgłoszeń alarmowych w przypadku braku możliwości przekazania zgłoszenia alarmowego w ramach systemu powiadamiania ratunkowego oraz sposób opracowywania i aktualizacji szczegółowych procedur, a także maksymalną liczbę operatorów numerów alarmowych (1365) i sposób jej podziału na poszczególne centra.

Zadaniem wojewody będzie podjęcie decyzji o utworzeniu oddziału centrum i określenie jego lokalizacji. Centra będą działały w trybie całodobowego przyjmowania zgłoszeń. Zgodnie z nowym rozporządzeniem kierownikiem centrum oraz zastępcą kierownika centrum będzie mogła zostać osoba posiadająca doświadczenie zawodowe w zakresie powiadamiania ratunkowego, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej lub ratownictwa medycznego.

Szczegółowy katalog zdarzeń i odpowiednich do nich pytań, które należy zadać zgłaszającemu, a także szczegółowe procedury obsługi zgłoszeń alarmowych i procedury przekazania zgłoszenia w sytuacji awaryjnej będą opracowywane i aktualizowane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, we współpracy z wojewodami, Policją, Państwową Strażą Pożarną i podmiotami ratowniczymi, których numery są obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK