1. Weście w życie

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania, poza wyjątkiem dotyczącym wzoru umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r. Z dniem wejścia w życie komentowanego zarządzenia swoją moc utraciło natomiast dotychczas obowiązujące zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzoru wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, wzoru umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, wzoru wniosku o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, wzoru umowy o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz Instrukcji w sprawie trybu i zasad rozkładania na raty miesięczne lub zwalniania z opłaty przy zawieraniu umów objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym nr 9/2007.

2. Zakres regulacji

Komentowane zarządzenie nr 52/2013/DSS wprowadza do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzory wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym (załącznik nr 1), umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (załącznik nr 2), wniosku o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym (załącznik nr 3), umowy o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym (załącznik nr 4) oraz "Instrukcję w sprawie trybu i zasad rozkładania na raty miesięczne lub zwalniania z opłaty przy zawieraniu umów objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym" (załącznik nr 5).
I tak osoba ubiegająca się o zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego składa wniosek, w treści którego wskazuje numer PESEL oraz numer NIP (w przypadku cudzoziemców, którym nie nadano numeru PESEL należy wpisać numer i serię karty pobytu, zaś w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL lub numeru NIP należy wpisać serię i numer dowodu osobistego), serię i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz organ wydający dokument, imię i nazwisko oraz obywatelstwo, datę urodzenia a także adres zamieszkania. Wnioskodawca we wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym zgłasza również członków swojej rodziny. Jednocześnie wnioskodawca zobowiązany jest do oznaczenia daty objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz zadeklarowania miesięcznego dochodu.
W konsekwencji złożonego przez wnioskodawcę wniosku dojść może do zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, której wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia nr 52/2013/DSS. Warunkiem zawarcia umowy jest rzecz jasna niepodleganie przez wnioskodawcę obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z żadnego z tytułów wymienionych w art. 66 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. lub obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Ponadto warunkiem koniecznym objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym jest uiszczenie jednorazowej opłaty (płatnej w dniu podpisania umowy lub w ratach miesięcznych) oraz opłacanie comiesięcznej składki. Co istotne, zawarta umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne, stanowią dowód ubezpieczenia. W tym miejscu wskazać również należy, iż pomimo, że umowa zawierana jest na czas nieokreślony, to może ona zostać rozwiązana przez ubezpieczającego się w drodze pisemnego poinformowania Narodowego Funduszu Zdrowia o rezygnacji z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z kolei po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek lub w przypadku nieopłacenia w wyznaczonym terminie kolejnej raty opłaty, a także w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa również na podstawie przepisów o koordynacji, w szczególności po ustaleniu przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ustawodawstwa właściwego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz z chwilą przeniesienia miejsca zamieszkania ubezpieczającego się poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

(...)

Fragment komentarza zamieszczonego w całości w publikacji Serwis Prawo i Zdrowie