Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany art. 31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W stosunku do aktualnego rozporządzenia, projekt zakłada uzupełnienie słowniczka o definicje: „doświadczenia”, „lekarza w trakcie specjalizacji” oraz „programu terapeutycznego”.

Z uwagi na konieczność zapewnienia w przypadku świadczeń realizowanych w stacjonarnym leczeniu psychiatrycznym, lekarskiej opieki całodobowej, dookreślono konieczność jej zapewnia, z uwzględnieniem specyfiki intensywności opieki sprawowanej nad pacjentami, w tym konieczności zapewnienia odpowiedniej opieki nad pacjentami, o których mowa w art. 23, 24 i 28 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) oraz z uwzględnieniem liczby i bieżącego wykorzystania łóżek, jak również wielkości i warunków lokalowych komórek organizacyjnych.

Ze względu na występujące dotychczas trudności interpretacyjne oraz specyfikę leczenia doprecyzowano przepisy stanowiące o możliwości zatrudniania lekarzy udzielających świadczeń w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego.

Pozostałe zmiany, jakie zawiera projektowane rozporządzenie w stosunku do obowiązującego
rozporządzenia mają charakter wyłącznie redakcyjny.

Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 12 lipca 2013 r. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 12 sierpnia 2013 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Źródło: www.mz.gov.pl