Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynikała z upływu 2 letniego okresu dostosowawczego do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.).
Rozporządzenie określa wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, zwanych dalej „świadczeniami gwarantowanymi” oraz poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
Nowe rozporządzenie w stosunku do obecnie obowiązujących unormowań dokonuje zmian zarówno w treści rozporządzenia jak i w treści załączników.
Wprowadzono wymóg, przy udzielaniu świadczeń na bloku operacyjnym obecności lekarza posiadającego specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarza w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii bezpośrednio nadzorowanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, pod warunkiem spełniania standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii określonych na podstawie przepisów o działalności leczniczej.
Z wykazu procedur gwarantowanych zawartych w załączniku na 1 do rozporządzenia usunięte zostały procedury "Płukanie rogówki" oraz "Płukanie z usunięciem woskowiny", natomiast dodano zabiegi takie jak "Przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków", "Hipotermia wewnątrznaczyniowa", "Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - pod kontrolą urządzeń sterujących".
Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Źródło: www.bip.mz.gov.pl