Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego do wydania przez Ministra Zdrowia rozporządzenia w sprawie leczenia substytucyjnego zawartego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.).

Leczenie substytucyjne stanowi element zintegrowanego systemu leczenia osób uzależnionych od opioidów. Ponadto ta forma terapii przyczynia się do ograniczania nowych zakażeń HCV, HIV, gruźlicy i AIDS.

Przepisy rozporządzenia regulują sposób kwalifikowania pacjenta do udziału w programie i jego wyłączenia z programu. Ponadto, rozporządzenie określa szczegółowy sposób gromadzenia, przechowywania i przekazywania informacji o zakwalifikowaniu, wyłączeniu i zakończeniu udziału pacjenta w programie leczenia substytucyjnego. Informacje te będą gromadzone w formie elektronicznej bazy danych - zwanej Centralnym Wykazem Osób Objętych Leczeniem Substytucyjnym. Wykaz ten będzie prowadzony przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciw działania Narkomanii.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw tj. 3 kwietnia 2013 r. z wyjątkiem § 5 ust. 4 pkt 1 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl