Treść nowych regulacji nie odbiega zasadniczo od poprzednio obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. Zmianie uległy niektóre stawki zaszeregowania z załącznika nr 1. Wprowadzenie zmian w przedmiotowych stawkach wynika z konieczności ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tak aby pracownicy otrzymujący wynagrodzenie jednoskładnikowe otrzymywali je w wysokości nie niższej od płacy minimalnej. Ponadto ujednolicono przepisy określające sposób obliczania okresów uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę oraz do nagrody jubileuszowej. Dokonano także kilku zmian w załącznikach w porównaniu z poprzednim aktem - wyodrębniono z określonych grup stanowisko starszego asystenta diagnosty laboratoryjnego, technika analityki medycznej, technika fizjoterapii, położnej. Wprowadzono także nowe stanowisko kierownika zespołu techników analityki medycznej (XVI kategoria zaszeregowania). Nie zmieniono wykazu stanowisk uprawnionych do dodatku funkcyjnego, a także stawek dodatku.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, jednak z mocą od dnia 1 lipca 2013 r.

Rozporządzenie dotyka bezpośrednio 691 podmiotów leczniczych, w tym także sanepid-ów.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl