Projekt pojawił się już 26 kwietnia 2013 r., jednak dopiero teraz doczekał się wersji ostatecznej (większość uwag zgłoszona w toku konsultacji zewnętrznych odnosiła się do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i nie została uwzględniona w treści rozporządzenia).

Nowe rozporządzenie powtarza przepisy dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 139, poz. 1137).

Jedyna zmiana stosunku do obecnej regulacji dotyczy zapisów załączników 1-3 w pkt 4, gdzie wprowadzony został wymóg posiadania łącza radiowego umożliwiającego przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach zgodnie z wojewódzkim planem działania systemu, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Przepisy rozporządzenia będą miały zastosowanie do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2014 r. Do świadczeń gwarantowanych, udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.bip.mz.gov.pl