Sejm zakończył prace nad ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne (druk nr 1618), która zakłada on m.in. możliwość korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na podobnych zasadach jak obowiązujące przed wyjściem tego kraju z UE.  Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Poprawki Sejmu i Senatu

W trakcie prac nad projektem w sejmowej komisji zdrowia posłowie PiS zgłosili ważne poprawki wykraczające poza pierwotny cel nowelizacji. Jedna z nich realizuje zapisy porozumienia z ratownikami medycznymi dotyczące dodatków wyjazdowych. Senat chciał dodatkiem za każdą godzinę pracy objąć wszystkie osoby wykonujące zawód medyczny zatrudnione w szpitalnym oddziale ratunkowym, centrum urazowym, centrum urazowym dzieci lub jednostce organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego. Tę poprawkę Sejm jednak odrzucił. Poparł jednak poprawkę rozszerzającą dodatek na zespoły lotniczego pogotowia ratunkowego. Kolejna ważna zmiana to dopuszczenie ratowników do wykonywania szczepień.

 

Ratownicy medyczni będą mogli szczepić 

Za sprawą jednej poprawki, która zmieni art. 17 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, obowiązkowe szczepienia będą mogli prowadzić ratownicy medyczni. Zyskają oni zatem prawo szczepienia dzieci. Z tym, że minister zdrowia będzie musiał w drodze rozporządzenia określić kwalifikacje, jakie muszą mieć, by móc szczepić. To oznacza, że będą mogli też wykonywać szczepienia zalecane.

Zobacz wzór dokumentu w LEX: Karta doskonalenia zawodowego ratownika medycznego >
Ponadto posłowie określili nowy krąg osób mogących kwalifikować do szczepień przeciwko grypie. Zgodnie z nowo dodanym ust. 5 a do art. 19, wykonanie zalecanego szczepienia ochronnego jest poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym, które przeprowadza lekarz, a które w przypadku badania kwalifikacyjnego osoby dorosłej przed szczepieniem przeciw grypie może przeprowadzić również felczer, pielęgniarka oraz farmaceuta. Senat zaproponował, by to uprawnienie dotyczyło wszystkich zawodów medycznych, a więc także fizjoterapeutów i diagnostów, Sejm nie odrzucił tej poprawki. Te przepisy mają zacząć obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

 


15 proc. dodatek wyjazdowy

Ustawa ma gwarantować też 15-procentowy dodatek dla członków wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego i pracujących w lotniczym pogotowiu ratunkowym. Zgodnie z nowo dodanym art. 99 b do ustawy o działalności leczniczej członkom zespołów ratownictwa medycznego zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługuje za każdą godzinę pracy dodatek w wysokości 30 proc. stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, a zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej dodatek wynosi 30 proc. stawki wynikającej z tej umowy. W przypadku ratowników na umowie zlecenia (cywilnoprawnej) do stawki godzinowej nie wlicza się dodatków przysługujących członkowi zespołu ratownictwa medycznego. Nowelizacja realizuje porozumienie zawarte przez ministra zdrowia z Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych reprezentowanym przez Piotra Dymona  Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ reprezentowany przez Małgorzatę Popławską, którego jednak nie podpisało Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych. Dodatki bowiem nie obejmują ratowników pracujących szpitalnych oddziałach ratunkowych. To ich miała objąć senacka poprawka, którą Sejm jednak odrzucił. Przepis o dodatkach wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2021 r.