Nowe rozporządzenie, w przeciwieństwie do starego, określa szczegółowe zasady, warunki i tryb przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich nie tylko u kandydatów na członków personelu lotniczego, członków personelu lotniczego, ale również kandydatów na członków personelu pokładowego i członków personelu pokładowego. Personel pokładowy został więc włączony w zakres nowych uregulowań, zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy - Prawo lotnicze z dnia 30 czerwca 2011 r., która weszła w życie z dniem 18 września 2011 r. Nadzór nad badaniami lotniczo-lekarskimi sprawuje Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego, w nowym rozporządzeniu doprecyzowano zakres jego uprawnień. Co istotne, orzeczenia lekarskie wydane przed 5 czerwca 2013 r. (przed dniem wejścia w życie aktu) osobom określonym w § 19 nowego rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.