Konkretne dane ujęte zostały w załącznikach do rozporządzenia (załącznik nr 1 dotyczy lekarzy, a załącznik nr 2 - lekarzy dentystów). Limity określono odrębnie dla jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych w języku polskim oraz dla jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych w języku obcym. W załącznikach uwzględniono miejsca dla obywateli polskich i cudzoziemców.

W większości przypadków limity na kierunku lekarskim nie zmieniły się, lub zmieniły w nieznacznym stopniu. Wyjątkiem są limity przyjęć na studia niestacjonarne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, gdzie niemal podwojono ilość miejsc, studia na UJ w języku obcym (+75 miejsc), studia w Łodzi w języku obcym (+ 40 miejsc). Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi przewidziano 90 miejsc na studiach stacjonarnych, finansowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Ilość miejsc zmniejszyła się na Uniwersytecie w Olsztynie (- 30 miejsc na studiach stacjonarnych) oraz na Uniwersytecie w Rzeszowie (-15 miejsc na studiach niestacjonarnych w języku polskim).

Po raz pierwszy kierunek lekarski uruchomiły: Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.

 [-DOKUMENT_HTML-]

 

Odnośnie kierunku lekarsko-dentystycznego wskazać należy, że wszystkie uniwersytety oferujące ten kierunek zmniejszyły ilość dostępnych miejsc. Najwięcej miejsc, bo aż 20, „ubyło” na studiach prowadzonym w języku innym niż polski na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

W skali kraju limit przyjęć na kierunek lekarski zamyka się ogólną liczbą 7517 miejsc, a kierunek dentystyczny - 1348 miejsc.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Opracowanie: r.pr. Aleksandra Kosiorek

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]