Otwarcie laboratorium wpłynie na zwiększenie potencjału badawczego Ośrodka Radioizotopów POLATOM Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz pozwoli na przyspieszenie prac nad nowymi lekami stosowanymi między innymi w radioterapii onkologicznej.

Badania przedkliniczne z wykorzystaniem zwierząt doświadczalnych są kluczowym etapem w procesie powstawania nowych radiofarmaceutyków i wprowadzania ich następnie do stosowania w diagnostyce i terapii onkologicznej. W trakcie badań przedklinicznych dokonuje się oceny potencjalnej skuteczności leku, jego biodystrybucji i metabolizmu, identyfikuje organy krytyczne narażone na działanie radiacyjne oraz wstępnie oszacowuje dawki preparatu dla pierwszej fazy badań klinicznych. Wszystkie nowe radiofarmaceutyki stosowane w diagnostyce i terapii onkologicznej, ze względu na ich zastosowanie w ratowaniu ludzkiego życia, muszą przejść właśnie taką procedurę.

- Wysokospecjalistyczne laboratorium badań przedklinicznych jest strategicznie istotną częścią każdego ośrodka produkującego i opracowującego nowe radiofarmaceutyki. Dlatego też  włączywszy w nasze struktury Zakład Leków Izotopowych Narodowego Instytutu Leków, podjęliśmy decyzję o unowocześnieniu i doposażeniu pracowni – mówi dr inż. Dariusz Socha, dyrektor OR Polatom NCBJ. – Dzięki temu dysponujemy dziś najnowocześniejszym w kraju laboratorium badań przedklinicznych. Budując je kierowaliśmy się najnowszymi zaleceniami europejskich i światowych organizacji ds. badań na zwierzętach, realizując zasadę 3R (Replacement, Reduction, Refinement), czyli minimalizacja badań na zwierzętach wraz z uzyskiwaniem wysokiej jakości  danych w wyniku ich prowadzenia.

Nowe laboratorium badań przedklinicznych znacząco zwiększy potencjał badawczy OR Polatom NCBJ. Teraz polscy naukowcy będą mogli m.in. stosować modele ludzkich nowotworów u zwierząt o obniżonej odporności immunologicznej, przeprowadzać wielofunkcyjne obrazowanie rozmieszczenia fizjologicznego radiofarmaceutyków in vivo na  doświadczalnych modelach zwierzęcych jak również badać specyficzność poszczególnych leków, na przykład gromadzenie znacznika na poziomie komórkowym i tkankowym.

Najważniejszym wyposażeniem nowego laboratorium badań przedklinicznych jest wart 1,4 mln zł zestaw gamma kamery i PhotonImager, urządzenia służące do obrazowania zwierząt technikami scyntylacyjnymi i optycznymi. Pozwalają one na śledzenie losów leku w organizmach zwierząt doświadczalnych, jego gromadzenie i przemieszczanie się, możliwe jest nawet uwidocznienie gromadzenia w pojedynczych komórkach.
 


Źródło: Narodowe Centrum Badań Jądrowych