NIL: zlecenie na wyroby medyczne na dotychczasowych drukach, ale ze zmianami
\\

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w związku z chaosem spowodowanym sposobem wprowadzania przez resort zdrowia nowych regulacji dotyczących wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wydał komunikat w tej sprawie dla lekarzy i lekarzy dentystów.

1 stycznia 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013 r. Nr 1565). W związku z podpisaniem tego rozporządzenia Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 24 grudnia 2013 roku wydał zarządzenie Nr 90/2013/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, zgodnie z którym od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne i środki pomocnicze powinny być wystawione na dotychczasowych drukach zleceń, z tym, że osoba wystawiająca zlecenie zobowiązana jest w ww. okresie do wprowadzenia zmian w wystawianym zleceniu, dotyczących w szczególności nazwy, grupy i liczby porządkowej wyrobu medycznego - określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Nie obowiązują już kody wyrobów medycznych określone tabelarycznie w załączniku nr 1 do wcześniej obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi dla przedmiotu ortopedycznego (PO)/środka pomocniczego (SP), zatem nie należy ich już wpisywać na zleceniu na zaopatrzenie w wyrób medyczny.

Po 1 stycznia 2014 roku na druku zlecenia w pozycji „Nazwa (PO) / (SP)” należy wpisać nazwę grupę i liczbę porządkową wyrobu medycznego - określoną w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nil.org.pl, stan z dnia 17 stycznia 2014 r.

\
Data publikacji: 17 stycznia 2014 r.