W niektórych OW Narodowego Funduszu Zdrowia, na stronie drugiej wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane ze środków publicznych (załącznik do zarządzenia Nr 38/2012/DGL Prezesa NFZ z 30 czerwca 2012 r.), zamieszczona jest treść odnosząca się do wskazania numeru księgi rejestrowej i numeru rejestru.

Na gruncie powyższego zapisu pojawiają się w OW NFZ interpretacje, w myśl których lekarz zatrudniony na umowie o pracę w podmiocie leczniczym lub na umowie cywilnoprawnej, który nie podpisał umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, musi przy zawieraniu umowy upoważniającej do wystawania recept na leki refundowane wskazać nr księgi rejestrowej.

W związku z tym, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do Prezes NFZ Agnieszki Pachciarz z prośbą o wskazanie Oddziałom Wojewódzkim Funduszu właściwej interpretacji, uznając, że powyższa jest zupełnie nieuprawniona i nielogiczna.

Jak twierdzi Hamankiewicz, „oczywistym jest, iż zawarte w treści wzoru umowy odesłanie do księgi rejestrowej należy odnosić wyłącznie do lekarzy wykonujących działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej”. Jeśli chodzi o lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w razie podpisywania przez nich umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane, na stronie drugiej umowy trzeba wykreślić cały fragment rozpoczynający się od słów: „posiadającą/cym wpis do księgi rejestrowej” aż do słów „punkt felczerski” i pozostawić tylko zapis o tym, że lekarz podpisujący umowę jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub wykonuje zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej w podmiocie leczniczym.

Zdaniem Prezesa NRL, zgodnie z regulacjami ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, „nie ma podstaw, aby przy zawieraniu umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane żądać od lekarzy, którzy nie posiadają wpisu do rejestru praktyk lekarskich ani wpisu do księgi rejestrowej, wskazania w treści umowy takich danych.”

Źródło: www.nil.org.pl