W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 grudnia 2012 r., Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wezwał Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza do natychmiastowego podjęcia prac legislacyjnych, które spowodują nowelizację rozporządzenia z 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru – w zakresie usunięcia zmian wprowadzonych rozporządzeniem z 6 grudnia 2012 r., a nie konsultowanych z samorządem lekarskim.

Jak napisał Prezes NRL, „podpisane 6 grudnia 2012 r. rozporządzenie różni się od projektu z 3 września 2012 roku, który był przedmiotem konsultacji społecznych”. Projekt ten nie zawierał m.in. zmian w § 8 ust. 1 pkt 9 i 18 oraz § 12 ust. 1 pkt 9 i 19 nowelizowanego rozporządzenia, wobec czego partnerzy społeczni, a wśród nich samorząd lekarski, nie mieli szans ustosunkować się do tych zmian. Zauważyć należy przy tym, że ww. zmiany nie zostały wprowadzone na skutek postulatów podmiotów, z którymi konsultowano ten projekt, co wynika z analizy uwag zgłoszonych od ww. projektu z 13 października 2012 r.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że postanowienia te, jak również przepis § 2 nowelizacji z 6 grudnia 2012 r. nie zostały de facto poddane konsultacjom społecznym. Takie postępowanie Ministra Zdrowia jest niezgodne z zasadami poprawnej legislacji oraz z delegacją do wydania przedmiotowego rozporządzenia zawartą w art. 106 ust. 4 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie z którą minister właściwy do spraw zdrowia może wydać to rozporządzenie tylko po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
Rozwiązania wprowadzone w § 8 ust. 1 pkt 9 i 18 oraz § 12 ust. 1 pkt 9 i 19 wzbudzają sprzeciw również z przyczyn merytorycznych, bowiem rozszerzono zakres danych wpisywanych od rejestru o numer skrytki pocztowej, a wskazanie województwa i powiatu zastąpiono identyfikatorem terytorialnym dla jednostki podziału terytorialnego.

Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego jest pojęciem z dziedziny statystyki publicznej i może nie być znany lekarzowi, lekarzowi dentyście chcącemu zarejestrować praktykę zawodową (zwłaszcza, jeśli wypełnia wniosek o wpis w postaci papierowej), a ponadto nie stanowi elementu adresu pocztowego, którego dotyczą rubryki dziewiąta i osiemnasta księgi rejestrowej praktyki zawodowej lekarza, lekarza dentysty. Rozszerzenie zakresu danych o numer skrytki pocztowej wprowadza wrażenie, że jest obowiązek jej posiadania przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, a ponadto może prowadzić do sytuacji, gdy w rejestrze będą figurowały dwa adresy do doręczeń (adres tradycyjny i adres skrytki pocztowej).

Nie do przyjęcia jest brzmienie §2 rozporządzenia z 6 grudnia 2012 r. nakładające na organy prowadzące rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą obowiązek wezwania podmiotów wykonujących tę działalność, które przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia złożyły wnioski o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z tego rejestru – o uzupełnienie danych zawartych we wnioskach, w zakresie wynikającym z tego rozporządzenia, w terminie do 31 grudnia 2012 r. Obowiązek taki nie jest przewidziany ustawą o działalności leczniczej, a dodatkowo rodzi po stronie organów rejestrowych dodatkowe koszty związane z ewentualnym wysyłaniem wezwań.

Źródło: www.nil.org.pl