NIL: "Wpis do rejestru przedsiębiorców jest bezpłatny"
\\

Naczelna Izba Lekarska opublikowała ostrzeżenie przed firmami oferującymi możliwość płatnego wpisu praktyki lekarskiej do rejestru przedsiębiorców.

Naczelna Izba Lekarska dowiedziała się, że lekarze i lekarze dentyści, prowadzący indywidualne i grupowe praktyki lekarskie otrzymują korespondencję, której treść sugeruje, iż nie dokonali obligatoryjnej opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców.

W związku z tym, NIL informuje, że jedyne opłaty związane z zarejestrowaniem praktyki lekarskiej ponoszone są na rzecz organu prowadzącego rejestr praktyk zawodowych, tj. właściwej okręgowej rady lekarskiej. Nie ma prawnego obowiązku ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat w związku z rejestracją praktyki lekarskiej, w szczególności opłat na rzecz jakichkolwiek innych rejestrów lub podmiotów je prowadzących. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do „rejestru przedsiębiorców”, są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter ww. opłaty.

Naczelna Izba Lekarska zaleca wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom, którzy otrzymają podobną korespondencję, nieuiszczanie żadnych wskazanych w niej opłat, zachowanie szczególnej ostrożności oraz dokładną analizę wszystkich treści zamieszczonych w takiej korespondencji, a w razie wątpliwości kontakt z działem prawnym właściwej okręgowej izby lekarskiej.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.nil.org.pl, stan z dnia 16 sierpnia 2012 r.

\
Data publikacji: 16 sierpnia 2012 r.