NIL: trzeba przywrócić finansowanie przez MZ kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
\\

Naczelna Izba Lekarska zwróciła się do Ministra Zdrowia ws. zmiany zasad finansowania rezydentur w 2013 roku.

W związku z napływającymi do NIL skargami lekarzy rezydentów oraz w ślad za stanowiskiem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 44/12/P-VI z 21 września 2012 r. w sprawie zasad finansowania rezydentur w roku 2013, Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z wnioskiem o przywrócenie finansowania przez MZ kosztów związanych z dokonywaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rada ocenia nowe rozwiązania MZ, przerzucające na pracodawcę koszty zatrudnienia rezydenta w postaci odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych „nie tylko za niesłuszne, ale również naruszające ustawowe zasady finansowania rezydentur”.

Wprowadzona zmiana bezpośrednio uderza w finanse podmiotów leczniczych, które podjęły się trudu szkolenia nowego pokolenia lekarzy specjalistów. Istnieje realne zagrożenie, że część podmiotów uprawnionych do szkolenia – po analizie kosztów – zrezygnuje z zatrudniania rezydentów. Podmioty prowadzące szkolenie specjalizacyjne powinny korzystać z pomocy finansowej i różnego rodzaju zachęt ze strony władz publicznych do tego, aby kształcić lekarzy specjalistów, tymczasem przyjęty przez Ministerstwo kierunek działań jest całkowicie odmienny i zmierza do dalszego zniechęcania tych podmiotów do udziału w procesie kształcenia. Tworzenie barier administracyjnych, obcinanie kosztów na kształcenie rezydentów w połączeniu z nakładaniem na szpitale coraz większej odpowiedzialności materialnej z całą pewnością nie sprzyja zatrudnianiu lekarzy, którzy odbywają specjalizację i z tego względu są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko popełnienia błędu.

Samorząd lekarski wyraża sprzeciw wobec trybu wprowadzenia nowych zasad finansowania przez Ministerstwo Zdrowia kosztów kształcenia rezydentów. Zmiany w zasadach finansowania rezydentur ze środków publicznych powinny być wprowadzone za pomocą instrumentów legislacyjnych, a nie za pomocą nowego wzoru umowy. Wprowadzanie zmian systemu finansowania rezydentur z pominięciem ścieżki legislacyjnej uniemożliwia przeprowadzenie konsultacji społecznych i wyrażenie stanowiska przez zainteresowane podmioty.

W ocenie samorządu zawodowego lekarzy, przeszkodą dla zmiany zasad finansowania rezydentur z początkiem 2013 roku jest art. 16j ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który stanowi, że Minister Zdrowia jest obowiązany przekazać podmiotowi prowadzącemu szkolenie rezydentów środki finansowe niezbędne do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury. Bez uprzedniej zmiany przepisów nie jest dopuszczalne usunięcie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z koszyka niezbędnych kosztów szkolenia rezydenta, ponieważ przy tożsamym brzmieniu przepisu, w latach ubiegłych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych był uznawany za niezbędny koszt szkolenia rezydenta.

Mając powyższe na uwadze, Prezes NRL zwrócił się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zachowanie dotychczasowego systemu finansowania kształcenia rezydentów uwzględniającego koszt odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.nil.org.pl, stan z dnia 21 grudnia 2012 r.

\
Data publikacji: 21 grudnia 2012 r.