NIL chce zniesienia lub złagodzenia obowiązku prowadzenia kas fiskalnych przez lekarzy
\\

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do Ministra Finansów z prośbą o zwolnienie lekarzy z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych lub objęcie obowiązkiem ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących tylko tych lekarzy, którzy osiągają znaczne obroty z tytułu wykonywania usług medycznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

20 grudnia br. Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się do Ministra Finansów Jacka Rostowskiego z prośbą, aby zwolnić lekarzy z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych lub, ewentualnie, aby znowelizować obowiązujące przepisy tak, aby obowiązkiem ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących objęci byli tylko lekarze osiągający znaczne obroty z tytułu wykonywania usług medycznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Samorząd lekarski wielokrotnie wskazywał, że obowiązujące przez szereg lat zwolnienie lekarzy od obowiązku posiadania kas rejestrujących było uzasadnione, a zarazem nie prowadziło do uszczuplenia dochodów budżetu Państwa. Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu za pomocą kasy rejestrującej skutkuje koniecznością poniesienia kosztów zakupu urządzenia rejestrującego, generuje koszty jego utrzymania oraz zakłóca przebieg leczenia w sytuacji, gdy kasa rejestrująca doznaje awarii.

Prezes NRL przypomniał, że każdy lekarz jest obowiązany prowadzić dokumentację medyczną, dlatego w pewnym sensie każda usługa zdrowotna jest ewidencjonowana zarówno co do osoby pacjenta jak i co do zakresu udzielonych świadczeń. Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej jest wystarczającą gwarancją, że obroty z prowadzonej działalności leczniczej będą ujęte w rozliczeniu podatkowym:

„Mając powyższe na uwadze samorząd lekarski krytycznie odnosi się do rozwiązań przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących , które prowadzą do obejmowania coraz większej liczby lekarzy obowiązkiem rejestrowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w stanowisku nr 39/12/P-VI z 27 lipca 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących wyraziło pogląd, że obowiązek zakupu kasy rejestrującej powinien zostać uzależniony od osiągnięcia obrotu rocznego na poziomie 40 tys. złotych, obniżanie tego progu do 20 tys. złotych nie znajduje uzasadnienia.

Przekazując powyższe uwagi Prezes NRL poprosił Ministra Finansów o zajęcie stanowiska.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.nil.org.pl, stan z dnia 21 grudnia 2012 r.

\
Data publikacji: 21 grudnia 2012 r.