Najwyższa Izba Kontroli oceniła funkcjonowanie systemu finansowania świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
Jak czytamy w raporcie NIK, ustalono, iż Narodowy Fundusz Zdrowia wydaje rocznie ogółem około 260 mln zł na świadczenia położnych POZ. W ramach tej kwoty, zaledwie 15% stanowi zapłata za faktycznie wykonane usługi medyczne i opiekuńcze, a pozostałe 85% przekazywane jest zakładom opieki zdrowotnej i praktykom położnych za gotowość do udzielania świadczeń. Jest tak dlatego, że „funkcjonujący system finansowania świadczeń POZ oparty jest o stawkę kapitacyjną, a wysokość kwot wypłacanych poszczególnym świadczeniodawcom jest uzależniona prawie wyłącznie od liczby złożonych do nich deklaracji pacjentów".
Izba wyjaśnia, że „wyniki kontroli uprawniają do stwierdzenia, iż funkcjonujący system finansowania świadczeń POZ przez stawkę kawitacyjną:
- nie promuje aktywności świadczeniodawców w stosunku do pacjentów, przesądzając o wydatkowaniu znacznych kwot środków publicznych w całkowitym oderwaniu od ich kosztów, jakości czy w ogóle realizacji usług;
- nie uwzględnia zróżnicowania dostępności, a co za tym idzie kosztów świadczeń, na terenach miejskich i wiejskich.
Wyłączenie ze stawki kapitacyjnej i odrębne finansowanie trzech najpopularniejszych świadczeń położnych, tj. edukacji przedporodowej, wizyt patronażowych i opieki pooperacyjnej, powoduje, że pierwotny system stracił swoje uzasadnienie.
Podsumowując, NIK „ocenia negatywnie funkcjonowanie systemu finansowania świadczeń położnej POZ, jako że nie gwarantuje on wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, do czego Fundusz jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązany jest na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych".
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.nik.gov.pl, 7 września 2011 r.

Data publikacji: 8 września 2011 r.