Rozporządzenie określa:
1) zakres znajomości języka polskiego w mowie i piśmie konieczny do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej;
2) sposób przeprowadzania i potwierdzania pozytywnego złożenia egzaminu organizowanego i przeprowadzanego przez Naczelną Radę Aptekarską, w tym wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego;
3) wysokość opłaty za egzamin organizowany i przeprowadzany przez Naczelną Radę Aptekarską.

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem ministra zdrowia z 23 marca 2011 roku w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego (Dz. U. poz. 406), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Żródłó: www.dziennikustaw.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]