Pytanie
 
Czy zostaną naruszone zasady udzielania świadczeń medycznych (prowadzenia listy osób oczekujących na udzielenie świadczenia) w sytuacji, gdy umówiony wcześniej pacjent odwoła wizytę, natomiast w tym samym dniu zgłosi się nowa osoba, która nie była wprowadzona na listę osób oczekujących i zostanie ona przyjęta?
Nowy pacjent to przypadek stabilny.
 
Odpowiedź
 
Przyjęcie nowego pacjenta w miejsce osoby, która zrezygnowała z udzielenia świadczenia, jest naruszeniem zasady sprawiedliwego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wskazanej w art. 20 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) – dalej u.ś.o.z.
 
Uzasadnienie
 
Zasady prowadzenia tzw. kolejek, czyli list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, zostały określone w art. 20-24c u.ś.o.z. System prowadzenia kolejek został wprowadzony w celu zapewniania równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów. Zmiana terminu udzielenia świadczenia możliwa jest jedynie w razie zmiany stanu zdrowia świadczeniobiorcy, która to zmiana powoduje konieczność udzielenia świadczenia w innym, szybszym niż w ustalonym wcześniej terminie.

Umożliwienie pacjentowi do tej pory nie wpisanemu na listę oczekujących, będącego "przypadkiem stabilnym", o którym mówi § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia ministra zdrowia z 26 września 2005 roku w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661), skorzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością stanowi naruszenie wyżej wymienionych przepisów ustawy o świadczeniach, w szczególności art. 20 ust. 5 u.ś.o.z., zgodnie z którym listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 11 u.ś.o.z.

 
Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie