Przy tworzeniu planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego wszystkie województwa muszą stosować się do wzoru ramowego planu. Taki obowiązek nakłada na wojewodów rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 czerwca 2008 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 142, poz. 893), które weszło w życie 20 sierpnia br.

Plany działania będą opracowywane wyłącznie przez województwa, a nie jak do tej pory na szczeblu powiatowym i krajowym. Michał Waszkiewicz, Naczelnik Wydziału Ratownictwa Medycznego z Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia wyjaśnia, że na podstawie dotychczasowych niejednolitych planów nie było możliwości opracowania planu krajowego.

Organizowanie, koordynowanie i nadzór nad systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa jest zadaniem wojewody. Plan ma zawierać m.in. charakterystykę potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi w danym województwie. Został on wydłużony z 1 do 3 lat. Rozporządzenie nakłada na wojewodów obowiązek dostosowania obecnie obowiązujących planów do nowych przepisów w ciągu 6 miesięcy.

źródło: Gazeta Prawna, 20 sierpnia 2008 r., Artur Radwan