Projekt tego rozporządzenia został zamieszczony na stronie Ministerstwa Zdrowia 4 marca 2014 roku. Wśród 57 podmiotów, którym projekt ten został przekazany do konsultacji, nie ma Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Izba wskazuje w swoim piśmie, że zgodnie z § 36 ust. 1 Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 roku Regulamin pracy Rady Ministrów „Organ wnioskujący, biorąc pod uwagę treść projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia, a także uwzględniając inne okoliczności, w tym znaczenie projektu oraz przewidywane skutki społeczno-gospodarcze, stopień jego złożoności oraz jego pilność, przedstawia projekt do konsultacji publicznych, w tym może skierować projekt do organizacji społecznych lub innych zainteresowanych podmiotów albo instytucji w celu przedstawienia ich stanowiska, uwzględniając wytyczne w zakresie prowadzenia konsultacji publicznych, jeżeli zostały ustalone przez Radę Ministrów lub jej organ pomocniczy."

Pominięcie w procesie konsultacji samorządu aptekarskiego jest, według Izby, nieuzasadnione z uwagi na treść projektu rozporządzenia oraz określone ustawowo zadania samorządu aptekarskiego, do których należy między innymi współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi i samorządami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających wpływ na ochronę zdrowia publicznego, a także zajmowanie stanowiska w sprawach organizacji ochrony zdrowia i gospodarki produktami leczniczymi.

Oprac. Magdalena Okoniewska
Źródło: NIA