Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz wraz z przedstawicielami samorządu aptekarskiego i właścicieli aptek spotkał się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomirem Neumannem. W spotkaniu wzięli udział między innymi: sekretarz Naczelnej Rady Aptekarskiej dr n. farm. Tadeusz Bąbelek i dr n. farm. Grzegorz Pakulski, członek Naczelnej Rady Aptekarskiej, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Kaliszu.

Przedstawiciele samorządu aptekarskiego przedstawili listę postulatów, wśród których wymienić można: wprowadzenie do polskiego porządku prawnego zasady „apteka dla aptekarza” (właścicielem apteki może być farmaceuta lub spółka, w której większość udziałów mają farmaceuci), uchwalenie przepisów dotyczących kryteriów demograficznych i geograficznych przy wydawaniu zezwoleń na prowadzenie apteki oraz zdecydowane ograniczenie obrotu pozaaptecznego leków i suplementów diety.

Przedstawiciele samorządu wskazali na konieczność przeprowadzenia przez organy państwa wnikliwej analizy naruszania przepisów antykoncentracyjnych przez podmioty prowadzące apteki. Obecnie przepisy antykoncentracyjne uniemożliwiają utworzenie nowej apteki ogólnodostępnej wnioskodawcy, który kontroluje w sposób bezpośredni lub pośredni więcej niż 1 proc. aptek na terenie województwa bądź należy do grupy kapitałowej prowadzącej taką liczbę aptek. Niestety, przepisy te nie są przestrzegane, dlatego zdaniem farmaceutów, „konieczne jest doprecyzowanie regulacji dotyczących łączenia obrotu hurtowego z detalicznym w ramach tego samego podmiotu i jednostek powiązanych”.

Podczas spotkania z Sekretarzem Stanu Sławomirem Neumannem aptekarze podkreślili, że wobec pogarszającej się kondycji finansowej aptek konieczna jest pilna zmiana tabeli marż detalicznych na leki refundowane ze środków publicznych (marża ta na droższe leki jest znacznie niższa niż marża hurtowa), tak by ich wysokość uwzględniała sytuację ekonomiczną aptek i umożliwiła im lepsze zaopatrzenie w produkty lecznicze. Niezbędna jest również zmiana przepisu ustawy o refundacji leków, dotyczącego sposobu naliczania urzędowej marży detalicznej (powinna być ona naliczana od ceny hurtowej brutto leku, a nie od ceny stanowiącej podstawę limitu w danej grupie limitowej).

Źródło: www.nia.org.pl