Prezes NRA jest przeciwny wejściu w życie rozporządzenia w sprawie projektu ogólnych warunków umów na realizację recept.
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz wypowiedział się na temat projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept. Opinia została przedstawiona w „Gazecie Farmaceutycznej”, w artykule Ewy Ostrowskiej „Spór miedzy NRA a MZ i NFZ”. Opisuje on „batalię prowadzoną przez Samorząd Aptekarski przeciw projektowi rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept”.
Oto, co powiedział Kucharewicz na temat wspomnianego projektu:
- cała konstrukcja prawna sprawia, że projekt ma antypacjencki charakter (może prowadzić nawet do pozbawienia lub ograniczenia praw pacjenta do leków refundowanych, przysługujących z mocy Konstytucji);
- projekt ten nadaje urzędnikom Narodowego Funduszu Zdrowia szerokie instrumentarium prawne, którym z dużą dowolnością można się posługiwać, dążąc do zerwania umowy z apteką (apteka może wprawdzie odwoływać się od decyzji Funduszu, ale najprawdopodobniej i tak nie przetrwa ona długiego procesu).
Więcej na ten temat na stronie internetowej NIA.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.nia.org.pl, 14 września 2011 r.
 
Data publikacji: 15 września 2011 r.