Od 1 stycznia 2017 roku każdą kontrolę prowadzoną przez właściwą jednostkę organizacyjną Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu jej identyfikacji, oznacza się unikalnym numerem zawierającym, oddzielone kropką, co najmniej następujące elementy, we wskazanym porządku: numer OW NFZ (2-cyfrowy)/ w przypadku Centrali NFZ - litera „C”, symbol obszaru kontroli, kolejny numer kontroli w danym roku, rok rozpoczęcia kontroli oraz symbol komórki organizacyjnej przeprowadzającej kontrolę.

Ponadto dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia przekazują kwartalnie, do Departamentu Kontroli Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, w formie elektronicznej oraz papierowej, w terminie 35 dni po zakończeniu kwartału, informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli (narastająco), sporządzone według wzorów określonych w załącznikach nr 12a-12c do zarządzenia Nr 45/2016/DK.

Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2016 r.oku

Źródło: www.nfz.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]