STATUS: Akt ogłoszony/nowy/uchylający.
WEJŚCIE W ŻYCIE:

Z dniem 1 lipca 2016 roku, z tym zastrzeżeniem, że umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, zawarte przed dniem wejście w życie komentowanego zarządzenia zachowują swoją ważność przez okres, na jaki zostały zawarte.

ZMIANY:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 lipca 2016 roku moc obowiązującą tracą przepisy, które dotychczas stanowiły podstawę wydawania przez Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzeń określających warunki zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Uwzględniając powyższe, w związku z utratą mocy obowiązującej przez przepisy stanowiące podstawę wydania zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, koniecznym stało się wydanie nowego zarządzenia określającego już przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujące w szczególności obszar terytorialny, dla którego jest przeprowadzane postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami. I tak zgodnie z postanowieniami zarządzenia Nr 71/2016/DSOZ postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne ma na celu wyłonienie świadczeniodawców do realizacji świadczeń odpowiednio na obszarze terytorialnym województwa, więcej niż jednego powiatu, powiatu, więcej niż jednej gminy, gminy, więcej niż jednej dzielnicy lub dzielnicy. Co istotne również, szczegółowe warunki umów określone przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zarządzeniu Nr 71/2016/DSOZ nie dotyczą już warunków realizacji danego świadczenia gwarantowanego, określonych w rozporządzeniach „koszykowych” wydanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, oraz warunków dodatkowo ocenianych.