Nnowe zarządzenie Nr 9/2014/DSOZ zmienia dotychczas obowiązujące zarządzenie Nr 90/2013/DSOZ z dnia 24 grudnia 2013 roku.

Zarządzenie to wprowadza zmiany o charakterze porządkującym stanowiąc, że przedmiot umowy z Funduszem obejmuje swoim zakresem w szczególności zaopatrzenie w środki pomocnicze, z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie.

Zarządzenie dodało również nowe świadczenie będące przedmiotem umowy przewidujące stałą obecność fizjoterapeuty w każdym miejscu obsługi świadczeniobiorców w godzinach realizacji świadczeń.

Ponadto zarządzenie wprost stanowi, że zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie będą mogły zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostały wystawione.

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK