Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt nowelizacji zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju dotyczących świadczeń wysokospecjalistycznych w ramach leczenia szpitalnego.

W związku ze zgłaszanymi przez środowisko kardiochirurgiczne problemami dotyczącymi rozliczania niektórych świadczeń wysokospecjalistycznych oraz pobytu pacjentów w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii po zakończeniu tych świadczeń, Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne Nr 72/2014/DSOZ.

Zarządzenie wprowadza trzy zasadnicze zmiany wnoszone przez środowisko kardiochirurgiczne pod kierunkiem Konsultanta Krajowego w dziedzinie Kardiochirurgii.

Wprowadzono możliwość dodatkowego rozliczenia pacjentów przebywających w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Obowiązujący do końca 2014 r. system rozliczenia pobytu pacjentów po zakończeniu procedury wyskospecjalistycznej poprzez produkty z katalogu 1b stanowiącego załącznik do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne Nr 89/2013/DSOZ "hospitalizacja do procedury MZ" nie uwzględniał sumowania z rozliczeniem według skali TISS-28 albo skali TISS-28 dla dzieci.

Rozwiązania wprowadzane w przedstawianym zarządzeniu stwarzają taką możliwość poprzez zaimplementowanie odpowiednich elementów załącznika 1c do zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ stanowiącego katalog produktów do sumowania do nowego załącznika 1z stanowiącego katalog dodatkowy do zarządzenia Nr 72/2014/DSOZ z pozostawieniem takiej samej wyceny.

Uzupełniono opisy przedmiotu umowy zawarte w załączniku nr 4 do zarządzenia Nr 72/2014/DSOZ dotyczące operacji wad serca o wnoszone przez środowisko kardiochirurgiczne dodatkowe kody rozpoznań (wg ICD 10), które nie pozostawały w sprzeczności z treścią obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. poz. 1445)

Z uwagi na zgłoszoną przez środowisko kardiochirurgiczne informację, iż obowiązujący katalog ICD 9 nie przystaje do procedur wykonywanych podczas operacji wad serca, usunięto wykaz procedur medycznych wg ICD 9 z opisów odpowiednich świadczeń w załączniku nr 4 do zarządzenia Prezesa NFZ 72/2014/DSOZ.

Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu do dnia 27 marca 2015 r., na adres e-mail: .

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 16 marca 2015 r.