Zarządzenie Nr 37/2014/DGL zmienia zarządzenie z 10 maja 2012 roku w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego w zakresie programów zdrowotnych (lekowych) Nr 27/2012/DGL.

Zarządzenie Nr 27/2012/DGL określa sposób przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy, warunki, które są wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem tych umów oraz warunki dodatkowe oceniane w trakcie takiego postępowania.

Wprowadzenie zmian we wskazanym wyżej zarządzeniu wynika z konieczności uwzględnienia nowego wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, określonych obwieszczeniem ministra zdrowia z 23 kwietnia 2014 roku.

Zarządzenie zmieniające usuwa z załącznika nr 1m do zarządzenia Nr 27/2012/DGL,"Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych" substancję czynną Capecitabinum, a w załączniku nr 1k "Katalog świadczeń i zakresów - leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe)" wyceniono na 10 punktów hospitalizację związaną z wykonywaniem u dzieci programu leczenia nowotworów podścieliska z przewodu pokarmowego.

Zmieniono także między innymi warunki realizacji programu leczenia czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem, wskazując jako warunki konieczne wobec personelu - lekarze specjaliści onkologii klinicznej (łączny czas pracy - równoważnik 3 etatów) oraz chirurgii onkologicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów - w lokalizacji), czy radioterapii onkologicznej (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu w lokalizacji).

Do tych postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie zarządzenia Nr 37/2014/DGL, stosuje się przepisy zarządzenia Nr 27/2012/DGL.

Zarządzenie zmieniające wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 maja 2014 roku.

Opracowanie: Jacek Tkacz