Zarządzenie wprowadza zmiany w zarządzeniu Nr 68/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii, zmienionym zarządzeniem Nr 75/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 18 lipca 2016 roku, oraz zarządzeniem Nr 91/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 9 sierpnia 2016 roku.

Wprowadzone zostaną następujące zmiany: 

1) w § 4 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) w katalogu świadczeń dodatkowych – leczenie szpitalne – chemioterapia, zwanym dalej „katalogiem świadczeń dodatkowych”, składającym się z:
a) części A – substancje czynne wchodzące w skład leków niedopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
b) części B – substancje czynne wchodzące w skład leków czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- stanowiącym załącznik nr 1t do zarządzenia.”;
2) w § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Porada ambulatoryjna związana z chemioterapią dotyczy wizyty ambulatoryjnej, w ramach której świadczeniobiorcy wykonywane jest badanie lekarskie, w trakcie którego są udzielane lub zlecane niezbędne świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne oraz podawane lub wydawane leki przeciwnowotworowe lub leki wspomagające, celem samodzielnego ich przyjmowania przez świadczeniobiorcę w warunkach domowych.  Porada ambulatoryjna ma na celu zastosowanie/wydanie pacjentowi leku przeciwnowotworowego z katalogu określonego w załączniku nr 1n do zarządzenia lub zastosowanie procedury z katalogu określonego w załączniku nr 1t do zarządzenia.

 


W sytuacji, gdy stan zdrowia pacjenta nie pozwala na zastosowanie leku przeciwnowotworowego, możliwe jest rozliczenie świadczeń z katalogu określonego w załączniku nr 1j do zarządzenia.

Dopuszczalne jest rozliczenie następujących porad:
1) porada ambulatoryjna związana z chemioterapią (z kompleksową realizacją świadczeń) – dotyczy świadczeniodawców zapewniających dostęp do świadczeń – odpowiednio: w trybie hospitalizacji oraz leczenia jednego dnia, oraz ambulatoryjnym. Porada ta może być realizowana przez świadczeniodawcę, który jest ośrodkiem koordynującym lub który posiada umowę o współpracy z ośrodkiem koordynującym, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego;
2) porada ambulatoryjna związana z chemioterapią – dotyczy świadczeniodawców niespełniających warunków, o których mowa w pkt 1.”;
3) załącznik nr 1n do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 1t do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym
przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z mocą obowiązującą od 1 września 2016 roku, z wyjątkiem § 1:
1) pkt 1 i 4, który wchodzi w życie 10 września 2016 roku;
2) pkt 2 i 5, który wchodzi w życie 1 lipca 2016 roku.


Źródło: www.nfz.gov.pl