W związku z wątpliwościami lekarzy, Narodowy Fundusz Zdrowia objaśnił zapisy Zarządzenia Nr 38/2012/DGL z 30 czerwca 2012 r., w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że wskazana w § 9 umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych sankcja prawna z tytułu nieprawidłowo wystawionej recepty, nakładająca na osobę uprawnioną karę umowną w wysokości 200 zł, dotyczy błędnie wystawionej recepty, nie zaś każdego ujawnionego na niej błędu.

Ponadto, NFZ podaje, że co do rozpatrywania zażaleń składanych do Prezesa NFZ na czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału Funduszu, dotyczących kontroli w zakresie monitorowania ordynacji lekarskiej, o których mowa w Zarządzeniu Nr 47/2005 Prezesa NFZ z 20 lipca 2005 r., stosowane będą:
- przepisy analogiczne do wskazanych w art. 160 i art. 161 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008, Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) – w stosunku do świadczeniodawców;
- przepisy art. 42 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.) – w stosunku do osób uprawnionych posiadających umowę, o której mowa w art. 48 tej ustawy.

Źródło: www.nfz.gov.pl