Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania.
W projektowanym zarządzeniu wprowadzono definicję osoby prowadzącej fizjoterapię oraz definicję algorytmu JGP, który stanowi określony sposób postępowania prowadzący do prawidłowego zakwalifikowania zakończonej hospitalizacji do właściwej grupy JGP.
Ponad to w zarządzeniu w zakresie kardiologii proponuje się wprowadzić zapis iż kontraktowanie świadczeń w zakresie kardiologii odbywa się w sposób zapewniający dostępność do świadczeń radiologii zabiegowej na naczyniach wieńcowych wykonywanych w pracowni hemodynamiki lub pracowni radiologii zabiegowej w proporcji jedna pracownia na co najmniej 300 tys. mieszkańców województwa.
W zakresie rozliczeń, kalkulacji ceny jednostki rozliczeniowej w SOR albo w IP, dokonuje się z uwzględnieniem potencjału wykonawczego, rozumianego jako: personel medyczny, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, możliwości diagnostyczno – terapeutyczne oraz liczby pacjentów i rodzaju zrealizowanych procedur medycznych pomocy doraźnej.
Świadczeniodawcy zostali również zobowiązani do umożliwienia pacjentom sprawdzenia prawa do świadczeń za pomocą systemu eWuś.
Projektowane zarządzenie wejdzie w życie z dniem podpisania z wyjątkiem przepisów dotyczących rozliczeń, które wejdą w życie z dniem 1 kwietnia i przepisów odnoszących się do chorób zapalnych jelit i ich leczenia obejmującej stosowanie substancji czynnej stanowiącej świadczenie gwarantowane w ramach programu lekowego, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 25.10.2013 r. (Dz. Urz. MZ, poz. 42), które wejdą w życie od 1 litego 2014 r.
Zarządzenie uchyli z dniem 31 grudnia 2013 r. zarządzenie nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Źródło: www.nfz.gov.pl