NFZ ujednolica zasady kontroli wystawiania i realizacji recept refundowanych
\\

Prezes Agnieszka Pachciarz podpisała zarządzenie w sprawie kontroli wystawiania i realizacji recept na leki refundowane.

8 sierpnia 2012 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz podpisała Zarządzenie nr 50/2012/DSOZ w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Poprzez ujednolicenie realizacji zadań wynikających z przepisów art. 47 i art. 48 ust. 7 ustawy oraz standaryzację czynności zarządzenie reguluje w czytelny sposób prowadzanie przez urzędników oddziałów wojewódzkich NFZ postępowań kontrolnych w przedmiotowym zakresie. Osobom kontrolowanym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz do wystąpienia pokontrolnego.

Zarządzenie ma na celu ujednolicenie i wprowadzenie większej przejrzystości sposobu przeprowadzania kontroli. Został położony nacisk na wykrywanie poważnych nieprawidłowości w wystawianiu i realizacji recept. Zarządzenie uwzględnia zmiany zawarte w zarządzeniu Prezes NFZ z 30 czerwca br., dotyczącym indywidualnych umów na leki refundowane.

W I kwartale 2012 roku oddziały wojewódzkie NFZ przeprowadziły 38 kontroli ordynacji lekarskiej. 6 kontroli objęło ordynację lekarzy udzielających świadczenia w oparciu o umowy indywidualne na wystawianie recept, 32 kontrole dotyczyły realizacji umów podpisanych przez placówki ochrony zdrowia. Kwota zakwestionowanej ordynacji i kar umownych wyniosła 779.731,71 zł.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 9 sierpnia 2012 r.

\
Data publikacji: 9 sierpnia 2012 r.