NFZ spóźnia się z kierowaniem na leczenie uzdrowiskowe
\\

Narodowy Fundusz Zdrowia nie respektuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe (Dz. U. Nr 139, poz. 1135, z późn. zm.). Zgodnie z nim, skierowanie powinno być rozpatrzone przez oddział wojewódzki NFZ w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia do tego oddziału. Tak wynika z kontroli przeprowadzonej przez Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego w Resorcie Zdrowia.

Postępowania kontrolne przeprowadzone zostały w trzech OW NFZ: Pomorskim, Zachodniopomorskim i Lubuskim. Przyczyną były wpływające do Ministerstwa indywidualne skargi w tej sprawie. Okazało się, że ten przepis rozporządzenia nie jest przez OW NFZ przestrzegany. W Pomorskim OW NFZ ok. 64% złożonych wniosków rozpatrzono po upływie miesiąca, w Zachodniopomorskim OW NFZ było to ok. 82%, a w Lubuskim OW NFZ – ok. 78%.

„Do wszystkich trzech skontrolowanych OW NFZ wystosowano zalecenia pokontrolne wskazując Dyrektorom OW NFZ na obowiązek zapewnienia przestrzegania w przedmiotowym zakresie przepisów prawa”.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mp.pl, stan z dnia 14 maja 2012 r.

\
Data publikacji: 14 maja 2012 r.