Do udziału w ankiecie dotyczącej świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem zaproszono mamy, które urodziły w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ankieta była dostępna na stronie internetowej Funduszu od 4 do 30 kwietnia 2016 roku. W badaniu wzięło udział 3789 kobiet.

Wyniki ankiety pokazały, że zbyt mało ciężarnych kierowanych jest do położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Na pytanie: Czy lekarz ginekolog skierował Panią do położnej podstawowej opieki zdrowotnej POZ (w celu edukacji przedporodowej i opieki położnej)?, aż 72 procent respondentek zaznaczyło odpowiedź: NIE.

Badanie potwierdziło ponadto, że zbyt mało ciężarnych ma przygotowany plan opieki przedporodowej. 57 procent badanych negatywnie odpowiedziała na pytanie: Czy przy pierwszej wizycie osoba sprawująca opiekę przedstawiła Pani plan opieki przedporodowej?

Jak pokazały odpowiedzi, zbyt mało ciężarnych uzyskało informacje na temat praktycznego i teoretycznego przygotowania do porodu oraz informacje o pielęgnacji noworodka i karmieniu piersią. Na pytanie: Czy uzyskała Pani w opiece ambulatoryjnej (w poradni lub u położnej) informacje na temat praktycznego i teoretycznego przygotowania do porodu? twierdząco odpowiedziało 46 procent kobiet, a na pytanie o pielęgnację noworodka – 60 procent badanych.

Choć dobrze oceniano organizację przyjęcia do szpitala i opiekę sprawowaną podczas porodu z zachowaniem praw pacjenta, w tym prawa do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji związanych z porodem, to na pytanie: Czy każde z działań było poprzedzone pytaniem o zgodę na jego przeprowadzenie?, odpowiedź NIE zaznaczyło 47 procent kobiet, a połowa ankietowanych (52 procent) nie wiedziała, kto był jej lekarzem prowadzącym.

W ankiecie poruszono również kwestie uśmierzania bólu przy porodzie. 45 procent kobiet wskazała, że personel medyczny nie pytał o natężenie odczuwanego bólu, a 58 procent – że nie omówiono z nimi sposobów uśmierzania bólu podczas porodu. Jednocześnie połowa mam (52 procent) potwierdziła, że otrzymała skuteczne leczenie przeciwbólowe.

Wyniki ankiety potwierdziły opinie dotyczące niewystarczającej realizacji zalecenia bezpośredniego kontaktu „skóra do skóry” – 44 procent respondentek zgłosiło, że nie umożliwiono dziecku bezpośrednio po urodzeniu zalecanego, nieprzerwanego kontaktu z matką "skóra do skóry", który powinien trwać co najmniej dwie godziny po porodzie.

Część pytań dotyczyła kwestii karmienia piersią. Dostępność edukatora ds. laktacji potwierdziło 38 procent badanych kobiet, a tylko 40 procent mam wskazało, że dziecko nie było dokarmiane mlekiem modyfikowanym.

Pozytywnie przedstawia się sytuacja w zakresie znajomości położnej – 73 procent kobiet twierdząco odpowiedziało na pytanie: Czy zna Pani swoją położną podstawowej opieki zdrowotnej POZ, wybraną podczas składania deklaracji wyboru lekarza POZ i pielęgniarki POZ?

Trzy czwarte badanych kobiet (75 procent) potwierdziło, że zna zalecane świadczenia profilaktyczne i działania w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży. Zdecydowana większość mam (80 procent) odpowiedziała twierdząco na pytanie: Czy osoba sprawująca opiekę przestrzegała zalecanego zakresu świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży?

Dobrze oceniona została ponadto opieka położnych w czasie hospitalizacji, organizacja przyjęcia do szpitala oraz opieka sprawowana z zachowaniem praw pacjenta, w tym prawa do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji związanych z porodem. Mamy pozytywnie oceniły także realizację wizyt patronażowych i opiekę położnej w czasie połogu.

Wyniki badania zostaną przekazane zespołowi ds. monitorowania i opracowania rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej w Ministerstwie Zdrowia.


Źródło: www.nfz.gov.pl