Zmiany są podyktowane koniecznością dostosowania organizacji opieki zdrowotnej do nowej treści rozporządzenia ministra zdrowia z 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1743 ze zm.) oraz rozporządzenia ministra zdrowia z 5 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1372).

W pierwszej kolejności wskazać należy, że do § 14 ust. 1 zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 grudnia 2016 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką Nr130/2016/DSOZ, określającego sposób rozliczania świadczeń (w ramach wyodrębnionych grup świadczeń określonych w Katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów), do pierwotnego katalogu świadczeń dodano „kardiologiczną telerehabilitację hybrydową”. Konsekwentnie tę zmianę uwzględniano w kolejnych zapisach zarządzenia (§ 14 ust. 4, § 19 ust. 4).

Dodatkowo w załączniku nr 1n (katalog zakresów świadczeń) poz. 8 uwzględniono kardiologiczną telerehabilitację hybrydową w ośrodku/oddziale dziennym, obok dotychczasowej „normalnej” kardiologicznej rehabilitacji. Tożsamą zmianę przewidziano w pozycji 13 tego załącznika (rehabilitacja w warunkach stacjonarnym).

W projekcie zarządzenia przewidziano również zastąpienie dotychczasowego załącznika nr 5 do zarządzenia Nr 130/2016/DSOZ (wykaz procedur medycznych oraz wykaz jednostek chorobowych charakteryzujących daną grupę) - poprzez nowe ustalenie jego treści.

W związku z nową treścią zarządzenia dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zostali zobowiązanie do wprowadzenia do postanowień umów już zawartych ze świadczeniodawcami stosownych zmian wynikających z niniejszego zarządzenia. Konieczność uwzględnienia nowych regulacji odnosi się również do umów, które zostaną zawarte po zakończeniu postępowań trwających (niezakończonych) w chwili wejścia w życie zarządzenia.

Opracowanie: r. pr. Aleksandra Kosiorek

Źródło: www.nfz.gov.pl