W dniu 23 grudnia 2015 roku Centrala NFZ przedstawiła w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt zarządzenia wprowadza dodatkowe kryteria oceny ofert w postaci realizacji przez oferenta badania satysfakcji pacjenta oraz realizacji umowy zawartej z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o udostępnianie danych koniecznych do określenia taryfy świadczeń, a także usuwa kryterium dysponowania przez oferenta certyfikatem zarządzania jakości ISO.

Projekt przewiduje, że w postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dodatkowo oceniany będzie fakt pozostawania przez oferenta w dniu złożenia oferty stroną umowy zawartej z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o udostępnianie danych koniecznych do określenia taryfy świadczeń, i to w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej objętych przedmiotem postępowania. Po drugie, nowym kryterium będzie realizowanie przez oferenta badania satysfakcji pacjenta, które obejmować winno nie mniej niż 10% pacjentów, którym udzielono świadczeń w danym zakresie. Wyniki badania wraz z metodologią badania winny być publikowane raz na pół roku na stronie internetowej dostępnej przez cały okres obowiązywania umowy. Ponadto zarządzenie rezygnuje w ogóle z kryterium dysponowania przez oferenta certyfikatem zarządzania jakością ISO, pozostawiając w tej materii jako kryterium oceny ofert dysponowanie certyfikatem akredytacyjnym Ministra Zdrowia.

Zmiany powinny wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Projekt zakłada również, iż z dniem 31 grudnia 2015 roku moc obowiązującą utraci zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Opracowanie: Alicja Plichta

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 24 grudnia 2015 r.