Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowany został projekt zarządzenia prezesa NFZ określający wymagania dla nowych programów lekowych. Programy dotyczą leczenia hormonem wzrostu oraz leczenia dezatynibem i beksarotenem.

Leczenie hormonem wzrostu dotyczy niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR) (ICD-10 R62.9). Natomiast leczenie dazatynibem dotyczy ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) (ICD-10 C91.0), a leczenie beksarotenem - ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary'ego (ICD-10: C84.0, C84.1).

Projekt zarządzenia został opublikowany w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązującego od 1 stycznia 2015 (Dz. Urz. MZ poz. 80). Zarządzenie implementuje przepisy rozporządzenia.

W związku z zapisami ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138 z późn. zm.) zamieszczone w projekcie wyceny ryczałtów za diagnostykę w zakresie wymienionych wyżej programów lekowych zostaną poddane weryfikacji przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można nadsyłać do Centrali Funduszu do 11 lutego 2015 r. na adres e-mail:

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 29 stycznia 2015 r.