Wynika to z art. 45 ustawy z 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015r. poz. 1991),

W związku z tym osoby uprawnione, które po 1 stycznia 2017 roku chcą mieć dostęp do pobierania numerów recept refundowanych, są zobligowane do niezwłocznego kontaktu osobistego, telefonicznego lub poprzez strony internetowe z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym co do miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w celu otrzymania uprawnienia do pobierania numerów recept na nowych zasadach. 

Oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przygotowały informatory i instrukcje dla lekarzy, pozwalające na szybkie i sprawne potwierdzenie lub uzyskanie nowego uprawnienia.   

NFZ podkreśla, że zmiany te nie dotyczą lekarzy lub lekarzy dentystów albo felczerów ubezpieczenia zdrowotnego, czyli będącymi świadczeniodawcami, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej albo którzy są zatrudnieni lub wykonują zawód u takiego świadczeniodawcy.

 NFZ zapewnia, że oddziały wojewódzkie Funduszu przygotowały szczegółowe informacje na temat procedowania tej zmiany i zapraszają do siedzib i delegatur oraz zalecają jak najszybszy kontakt, tak aby z końcem roku 2016 wszystkie osoby uprawnione były przygotowane do wprowadzanych zmian.  

Źródło: www.nfz.gov.pl