Na stronie internetowej NFZ ukazało się zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 21 sierpnia 2014 roku w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli oraz realizacji wyników kontroli świadczeniodawców Nr 55/2014/DSOZ. Wskazane kontrole mają przede wszystkim na celu stworzenie warunków do koncentracji działalności kontrolnej NFZ na najważniejszych zagadnieniach związanych z efektywnym zarządzaniem środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie określa między innymi sposób i tryb planowania, przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania kontroli u świadczeniodawców, z wyjątkiem tych świadczeniodawców, którzy zawarli z właściwym oddziałem wojewódzkim NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie ordynacji lekarskiej refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także aptek, za wyjątkiem podmiotów realizujących czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, starszych felczerów, którzy zawarli z właściwym oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia umowy upoważniające do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 22 sierpnia 2014 r.