Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły między innymi wystawiania recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli.

Były to: nieuzasadniona ordynacja leków, przekroczenie maksymalnej dobowej dawki leku nie odnotowane w dokumentacji medycznej, wystawianie recept z nieoznaczonym poziomem odpłatności (w przypadku, gdy lek występuje w wykazach leków refundowanych w co najmniej dwóch odpłatnościach) lub wystawienie recept z błędnym poziomem odpłatności, niewłaściwe wystawienie recept, ordynacja leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi, ordynacja leków refundowanych poza wskazaniami określonymi w ChPL (w przypadku, gdy wskazania do refundacji odnoszą się do wskazań rejestracyjnych leku), wystawiane recept pacjentom w trakcie hospitalizacji na oddziałach szpitalnych.

Kontrole stwierdziły też wypisywanie przez lekarzy stomatologów recept na własny numer PESEL, na leki służące do zaopatrzenia gabinetu (iniekcje znieczulające), wystawienie recept na leki refundowane w ilościach przekraczających 3-miesięczne stosowanie oraz przepisywanie leków refundowanych niezgodnie z uprawnieniami dodatkowymi pacjentów.

Nieprawidłowości dotyczyły także prowadzenia dokumentacji medycznej, w której stwierdzono brak wpisów lub nieczytelne wpisy dotyczące porady ambulatoryjnej, wywiadu lekarskiego, wyników badań diagnostycznych, zaordynowanych leków oraz wystawionych recept. Stwierdzono także brak diagnozy, rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego, urazu, których lek dotyczy - brak potwierdzenia zasadności ordynacji  leków, brak adnotacji o ilości przepisanych leków, sposobie dawkowania, a także brak uzasadnienia choroby przewlekłej w dokumentacji medycznej, na którą dana recepta została wystawiona a także braki formalne w dokumentacji medycznej (np. brak numeracji stron oraz danych identyfikujących pacjenta, brak autoryzacji poprawek, brak oznaczenia podmiotu leczniczego itp.) oraz niezgodność danych na receptach z dokumentacją medyczną.

Stwierdzono także brak dokumentacji medycznej oraz wystawienie recept na drukach posiadających numery przyznane innym lekarzom.