Realizowane kontrole doraźne miały charakter interwencyjny, wynikający z potrzeby pilnego zbadania nagłych zdarzeń (priorytety kierownictwa, bieżące analizy danych o zrealizowanych świadczeniach, doniesienia prasowe, skargi itp.).

Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości w wyniku kontroli świadczeniodawców nie ulegają zmianie na przestrzeni ostatnich lat i są podobne we wszystkich rodzajach świadczeń. Są to nieprawidłowa klasyfikacja hospitalizacji do grup JGP, rozliczanie w tzw. „ruchu międzyoddziałowym”, wykazywanie jako hospitalizacji świadczeń, które mogły być wykonane w warunkach ambulatoryjnych, brak w dokumentacji medycznej potwierdzenia
udzielonych świadczeń  lub porad, brak skierowania do objęcia opieką, brak medycznego uzasadnienia do rozliczenia wykazanej procedury, brak określonych w typie porady badań
diagnostycznych, braki w wymaganym sprzęcie, brak wymaganych kwalifikacji personelu, nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej, brak aktualizacji zasobów sprzętowych i personelu (harmonogram-zasoby).

Łącznie, skutki finansowe kontroli określone w wystąpieniach pokontrolnych, w 2013 roku wyniosły 100 987 204,91 zł.  W zakresie leczenia szpitalnego było to 68 720 990,72 zł. 

Oprac. Magdalena Okoniewska