NIK przeprowadziła w mazowieckim oddziale Funduszu 2 kontrole, które dotyczyły realizacji wybranych zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” oraz dostępności świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W wyniku pierwszej kontroli NIK wydała ocenę pozytywną. Także działania oddziału w zakresie zapewnienia dostępności świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oceniono pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

NIK stwierdziła, że oferty niektórych świadczeniodawców nie zostały poddane rzetelnej weryfikacji i zaleciła przestrzeganie należytej staranności w trakcie prowadzonych postępowań konkursowych i podjęcie działań organizacyjnych w celu zapewnienia realizacji kontroli planowych dotyczących świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz  uwzględnienia tej tematyki w badaniach ankietowych pacjentów.

Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło w oddziale 3 kontrole dotyczące wyceny i rozliczania procedur wszczepienia implantu ślimakowego, leczenia zaburzeń słuchu za pomocą implantów ślimakowych i pniowych, leczenia zaburzeń słuchu za pomocą innych wszczepialnych elektronicznych protez słuchu oraz wymiany procesora mowy. Skontrolowano również umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok dotyczące leczenia szpitalnego w zakresie geriatrii oraz działalność oddziału w zakresie planowania i przeprowadzania kontroli realizacji zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego, a także realizacji ustaleń kontroli w zakresach okulistyki. W wyniku kontroli nie wydano oceny ani zaleceń pokontrolnych.

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w oddziale 2 kontrole dotycząca zwolnień grupowych. W ich wyniku stwierdzono przypadek nieterminowego odbioru umowy o pracę oraz brak podpisu i daty pod jednym ze sprawdzanych wypowiedzeń zmieniających.

Instytucje zewnętrzne w 2013 roku przeprowadziły w jednostkach Funduszu 63 kontrole. Większość postępowań została przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli (32), ponadto kontrolę przeprowadziły: Ministerstwo Zdrowia (12), Archiwum Państwowe (5), Państwowa Inspekcja Pracy (4), wojewoda (4), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (4) oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (2).

Najwięcej kontroli przeprowadzono w Centrali Funduszu (9) oraz w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim (7). W oddziałach Małopolskim i Podkarpackim natomiast przeprowadzono po 1 kontroli.