2 listopada 2012 r. Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił do konsultacji społecznych projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2013 rok.
Uwagi należy zgłaszać w terminie do 16 listopada 2012 r. drogą elektroniczną na adres: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl z dopiskiem „KRYTERIALNE-PROFILAKTYKA”.

Źródło: www.nfz.gov.pl