W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w IV kwartale 2014 roku w aptekach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące danych niezbędnych do realizacji recept, nieprawidłowości dotyczące przepisanych leków oraz otaksowania leków.

W IV kwartale 2014 roku oddziały wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 430 postępowań kontrolnych w aptekach, z czego 311 kontroli zakończyło się przekazaniem zaleceń pokontrolnych.

W 62 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień lub nieprawidłowości.

Nieprawidłowości w zakresie danych niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane dotyczyły braku lub niepełnych danych pacjenta, danych osoby uprawnionej do wystawiania recepty, braku pieczątki i podpisu lekarza, braku daty wystawienia, braku identyfikatora płatnika, czy niezgodności danych z nadruku na recepcie z pieczątką osoby wystawiającej receptę.

Stwierdzono także nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków - nieprawidłowe lub niepełne nazwy leków, postaci, dawki, wielkości opakowań i ilości leków oraz sposób dawkowania - niespełniające wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, a także brak w aptece recept, na podstawie których wydano leki, realizację recept, na których brak było danych niezbędnych do wystawienia recepty lub recept, na których poprawiono lub dopisano dane bez autoryzacji osoby uprawnionej, przyjęcie i zrealizowanie ze zniżką recepty z poprawką autoryzowaną przez innego lekarza, niż lekarz wystawiający receptę, brak potwierdzenia realizacji recepty czyli brak imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku lub pieczęci lub brak podpisu osoby wydającej.

Kontrole wykazały także realizację recept po upływie terminu ich ważności, wydanie bezpłatnie leku OTC lub wyrobów medycznych dla osoby z uprawnieniami IB, realizację recept niezgodnie z odpłatnością określoną na recepcie lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami, wydawanie leku w ilości większej niż na 3-miesięczne stosowanie, w ilości większej niż przepisana przez lekarza lub w ilości większej niż można wydać, gdy lekarz nie określił lub określił nieprawidłowo sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku, realizację recept na refundowane leki recepturowe zawierające w swoim składzie środek odurzający lub substancje psychotropowe, na których brak sposobu ich dawkowania, bądź brak określenia słownie ilości substancji psychotropowej.

Stwierdzone przypadki dotyczyły także dzielenia opakowań bezpośrednich leków refundowanych lub niepodzielenie leków przepisanych w postaci parenteralnej, braku lub nieprawidłowego potwierdzenia uprawnień dodatkowych pacjenta, realizacji recepty na druku oznaczonym Rpw na leki refundowane nie posiadające kategorii Rpw, braku kwalifikacji i uprawnień pracownika apteki do realizacji recepty (np. w przypadku wydawania leków psychotropowych), nieprawidłowej wyceny leku recepturowego, wydania leku przed wskazaną na recepcie datą realizacji "od dnia", wydania zamiennika, mimo adnotacji "NZ".

Nieprawidłowości dotyczyły także niepełnego lub nieprawidłowego otaksowania recept (niepełne lub nieprawidłowe dane apteki, niepełne określenie produktów leczniczych, dawek, wielkości opakowania itp.) i przekazywania przez apteki w komunikacie elektronicznym innych danych niż odczytane ze zrealizowanych recept w aptekach (data wystawienia recepty, data realizacji recepty, PESEL pacjenta, kod uprawnień dodatkowych pacjenta, kod odpłatności za lek, REGON świadczeniodawcy, numer recepty, EAN leku, numer prawa wykonywania zawodu lekarza, identyfikator OW NFZ, itp). Stwierdzono także brak informacji o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 3 marca 2015 r.