Serwis umożliwia wyszukiwanie informacji z zakresu list oczekujących do poszczególnych komórek organizacyjnych (np. poradni specjalistycznej, oddziału szpitalnego, hospicjum itd.) oraz na wybrane procedury medyczne i programy zdrowotne u poszczególnych świadczeniodawców na terenie wybranego województwa. Informacje pochodzą od świadczeniodawców i są prezentowane w podziale na dwie kategorie medyczne "przypadek pilny" i "przypadek stabilny". W serwisie publikowane są informacje o średnim czasie oczekiwania w dniach, liczbie osób oczekujących według stanu na koniec miesiąca oraz liczbie osób skreślonych w miesiącu z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia. Serwis zawiera dane ze wszystkich oddziałów wojewódzkich.

Informacja o miesiącu, którego dotyczą powyższe dane, prezentowana jest w kolumnie "Miesiąc i rok aktualizacji danych". Jeśli świadczeniodawca nie przekazał do NFZ w ciągu ostatnich 3 miesięcy informacji z zakresu list oczekujących, w serwisie wyświetli się komunikat "brak danych".

Prezentowany w serwisie średni czas oczekiwania oznacza średnią liczbę dni, jaką oczekiwały na udzielenie świadczenia osoby skreślone z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia u danego świadczeniodawcy. Czas ten świadczeniodawcy mają obowiązek obliczać zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z  20 czerwca 2008 roku w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 123, poz. 801, z późn. zm.).

Do obliczenia średniego czasu oczekiwania są brane, zgodnie ze wzorem, wyłącznie informacje o osobach znajdujących się na liście oczekujących, którym w okresie ostatnich 6 miesięcy udzielono świadczenia i z tego powodu zostały z listy skreślone. Nie będą więc brane pod uwagę informacje o osobach, którym wykonano świadczenie, a które nie są umieszczane na listach oczekujących, tj. osoby znajdujące się w momencie zgłoszenia do świadczeniodawcy w stanie nagłym oraz osoby znajdujące się w planie leczenia i wymagające okresowego, w ściśle ustalonych terminach, wykonywania kolejnych etapów świadczenia. Natomiast średni czas oczekiwania wynoszący 0 dni może oznaczać dwie sytuacje: świadczenia są udzielane na bieżąco lub w okresie ostatnich 6 miesięcy nikt nie został skreślony z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia. Dlatego uwagę należy zwracać nie tylko na średni czas oczekiwania, ale jednocześnie na liczbę osób oczekujących oraz liczbę osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia.

Oprac. Magdalena Okoniewska