Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził naruszenie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej oraz udzielanych zgodnie z należytą starannością po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w indywidualnej praktyce lekarskiej prowadzonej przez skarżącego lekarza.
Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta nie zawiera rozstrzygnięcia o prawach i obowiązkach adresata wystąpienia. Stanowisko to zostało w pełni podtrzymane przez NSA.

Jak podkreślił NSA ustawowe zadania Rzecznika Praw Pacjenta polegają m.in. na występowaniu do określonych organów i instytucji z wnioskami lub żądaniami podjęcia określonych czynności lub też przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w celu ochrony praw pacjenta. Czynności te mają charakter postulatywny i inicjują działania innych organów, których rozstrzygnięcia mogą podlegać zaskarżeniu na zasadach określonych w odrębnych przepisach np.: wyciągnięcie konsekwencji służbowych lub nałożenie kary po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego.

Źródło:www.bpp.gov.pl