Zawarte w rozporządzeniu przepisy dotyczą między innymi ograniczania stosowania środków odurzających i substancji psychotropowych poprzez edukację zdrowotną, realizowaną przez MEN, przez upowszechnienie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, interwencyjnych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych (NSP) oraz ich rodzin.

Rozporządzenie zakłada prowadzenie programów edukacyjnych i portalu edukacyjnego, prowadzenie szkoleń na ten temat, w tym między innymi dla lekarzy psychiatrów, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistów terapii uzależnień i psychologów w zakresie tematyki uzależnień od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP oraz skutecznych interwencji i programów profilaktycznych i leczniczych.

Ministerstwo Zdrowia oraz Inspekcja Farmaceutyczne zobowiązane będą do stałego nadzoru nad obrotem środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz prekursorami kategorii 1 w aptekach, punktach aptecznych, działach farmacji szpitalnej, podmiotach leczniczych niemających aptek, działów farmacji szpitalnej i indywidualnych praktykach lekarskich.

Wchodzące w życie w styczniu 2018 roku przepisy mówią też o profilaktyce uzależnień, prowadzonej między innymi przez Ministerstwo Zdrowia oraz jednostki samorządu terytorialnego, a także o działaniach na rzecz osób uzależnionych.  

Leczeniem substytucyjnym ma być objętych co najmniej 30 procent osób uzależnionych od opioidów w każdym województwie. Rozwijany ma być dostęp do leczenia ambulatoryjnego dla osób uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP.

Rozporządzenie mówi także o monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej w zakresie używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP oraz o współpracy międzynarodowej w tym zakresie i włączeniu się Polski w politykę narkotykową Unii Europejskiej. Zawiera również założenia krajowego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych, programu zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych oraz programu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Czytaj więcej: Zdrowie publiczne i Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020