Obecne wydanie książki zawiera stan prawny na styczeń 2014, więc uwzględnia najnowsze nowelizacje. Niezwykle istotne były one na przykład w zakresie przepisów dotyczących kształcenia lekarzy.

Wydaje się, że komentarz wyjaśnia je wyczerpująco. Wiele przepisów ustawy budziło i pomimo nowelizacji nadal budzi kontrowersje. Niektóre z nich, jak na przykład przepisy wytyczające zakres obowiązków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, czy też  dotyczące zgody pacjenta,  a zwłaszcza postępowania w razie braku zgody na leczenie, komentarz wystarczająco wyjaśnia. 

Jest jednak wiele spraw, na które prawo nie daje jednoznacznej  odpowiedzi. Przykładem może być kwestia dopuszczalności  nieterapeutycznych zabiegów medycznych, czy tego, kto może skorzystać z  klauzuli sumienia. Zaletą komentarza jest to, że w takich sprawach autorzy starali  się przekonująco uzasadnić własne stanowisko, przedstawiając jednak również  poglądy swoich adwersarzy. Pozwala to osobie korzystającej z komentarza wyrobić sobie własne  zdanie  lub pogląd na dany temat.

W książce poświęcono sporo miejsca relacji pacjent-lekarz. Właściwe ukształtowanie  tej relacji ma kluczowe znaczenie nie tylko dla powodzenia procesu terapeutycznego , ale również  dla uniknięcia ewentualnych skarg  i odpowiedzialności w razie, gdy coś się nie uda. To czego  obecnie w tej relacji obecnie  brakuje, to przede wszystkim  zaufania pacjenta do lekarza. Zaufanie zaś można  zdobyć tylko wtedy,  gdy się  działa transparentnie, gdy się z pacjentem  rozmawia, wyjaśnia mu, co się z nim dzieje itd.  Pacjenci są obecnie  coraz bardziej świadomi swych praw i chcą być traktowany przez lekarzy w sposób partnerski. Wymaga to zmiany postawy wielu paternalistycznie nastawionych do pacjentów  lekarzy, a w każdym razie podniesienia ich umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.

Z tego względu w komentarzu wiele uwagi poświęcono problemowi  dostępu pacjenta i  ewentualnie jego rodziny do dokumentacji medycznej, kwestii właściwego informowania pacjenta, a także procesowi uzyskiwania jego zgody lub zgody przedstawiciela ustawowego na  konkretne badanie lub  leczenie.

Zaletą publikacji, jest moim zdaniem jej przystępność  to, znaczy  że pomimo iż pisana jest przez prawników, jest zrozumiała również bez problemów dla osób nie mających takiego przygotowania zawodowego. 

Publikacja adresowana jest do lekarzy i lekarzy dentystów oraz studentów akademii medycznych. Przydatna może być  również, z uwagi na podobieństwo uregulowań , dla  przedstawicieli innych zawodów medycznych. Ważna wydaje się być ponadto dla prawników , teoretyków i praktyków zajmujących się problemami ze styku prawa i medycyny.

Eleonora Zielińska - profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; kierownik Katedry Prawa Karnego Porównawczego oraz Kliniki Prawa, a także Podyplomowego Międzywydziałowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny UW; autorka wielu publikacji między innymi z dziedziny prawa medycznego.

Książka „Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty” to drugie, zmienione i rozszerzone, wydanie komentarza do ustawy. Zawiera analizę przepisów według stanu prawnego na dzień 31 stycznia 2014 roku, z uwzględnieniem problemów występujących w praktyce i orzecznictwie sądowym. Książka jest dostępna w księgarni Profinfo.